Nâng cao

  • Cách lập bang hội

    Cách lập bang hội

    29/03

    Để thành lập bang hội trong Daybreak, người xin phép thành lập cần đạt cấp từ 25 trở lên