[VR휴먼다큐멘터리 – 너를 만났다] 세상 떠난 딸과 VR로 재회한 모녀 | "엄마 안 울게. 그리워하지 않고 더 사랑할게" (ENG/SPA subbed)

[VR휴먼다큐멘터리 – 너를 만났다]  세상 떠난 딸과 VR로 재회한 모녀 | "엄마 안 울게. 그리워하지 않고 더 사랑할게" (ENG/SPA subbed)

 5. Link Tải

Xem ngay video [VR휴먼다큐멘터리 – 너를 만났다] 세상 떠난 딸과 VR로 재회한 모녀 | "엄마 안 울게. 그리워하지 않고 더 사랑할게" (ENG/SPA subbed)

기억 속, 그리운 누군가가 있나요?
네 아이의 엄마였던 장지성 씨는 3년 전 가을, 일곱살이 된 셋째 나연이를 떠나보냈다.
그리고 오늘 VR(가상현실) 기술을 통해 나연이를 다시 만난다.
과연 엄마는 나연이를 놓아줄 수 있을까?

#VR #휴먼다큐멘터리 #너를만났다 #나연이

[VR휴먼다큐멘터리 – 너를 만났다] 세상 떠난 딸과 VR로 재회한 모녀 | "엄마 안 울게. 그리워하지 않고 더 사랑할게" (ENG/SPA subbed) “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=uflTK8c4w0c

Tags của [VR휴먼다큐멘터리 – 너를 만났다] 세상 떠난 딸과 VR로 재회한 모녀 | "엄마 안 울게. 그리워하지 않고 더 사랑할게" (ENG/SPA subbed): #VR휴먼다큐멘터리 #너를 #만났다 #세상 #떠난 #딸과 #VR로 #재회한 #모녀 #quot엄마 #안 #울게 #그리워하지 #않고 #더 #사랑할게quot #ENGSPA #subbed

Bài viết [VR휴먼다큐멘터리 – 너를 만났다] 세상 떠난 딸과 VR로 재회한 모녀 | "엄마 안 울게. 그리워하지 않고 더 사랑할게" (ENG/SPA subbed) có nội dung như sau: 기억 속, 그리운 누군가가 있나요?
네 아이의 엄마였던 장지성 씨는 3년 전 가을, 일곱살이 된 셋째 나연이를 떠나보냈다.
그리고 오늘 VR(가상현실) 기술을 통해 나연이를 다시 만난다.
과연 엄마는 나연이를 놓아줄 수 있을까?

#VR #휴먼다큐멘터리 #너를만났다 #나연이

Từ khóa của [VR휴먼다큐멘터리 – 너를 만났다] 세상 떠난 딸과 VR로 재회한 모녀 | "엄마 안 울게. 그리워하지 않고 더 사랑할게" (ENG/SPA subbed): download tài liệu

Thông tin khác của [VR휴먼다큐멘터리 – 너를 만났다] 세상 떠난 딸과 VR로 재회한 모녀 | "엄마 안 울게. 그리워하지 않고 더 사랑할게" (ENG/SPA subbed):
Video này hiện tại có 32181584 lượt view, ngày tạo video là 2020-02-06 22:00:11 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=uflTK8c4w0c , thẻ tag: #VR휴먼다큐멘터리 #너를 #만났다 #세상 #떠난 #딸과 #VR로 #재회한 #모녀 #quot엄마 #안 #울게 #그리워하지 #않고 #더 #사랑할게quot #ENGSPA #subbed

Cảm ơn bạn đã xem video: [VR휴먼다큐멘터리 – 너를 만났다] 세상 떠난 딸과 VR로 재회한 모녀 | "엄마 안 울게. 그리워하지 않고 더 사랑할게" (ENG/SPA subbed).

 5. Link Tải